1. Главната задача на специализираното структурно звено, управляващо логистичната система на фирмата е: Развитие на дизайна(конфигурирането) на логистичната мрежа на фирмата в съответствие с нейната стратегическа ориентация и реализация на избраната логистична стратегия.
 2. Общите логистични разходи на фирмата се представят като сума от: Издръжките на транспортно снабдителните, на производствено технологичните (операционните) и на транспортно разпределителните (пласментните) вериги
 3. В микрологистичните системи се реализират всички дейности по управление на придвижването на материални и съпътстващите ги потоци между: Звената на предприятието, доставчиците и клиентите
 4. При дефинирането на логистични мениджмънт се отразяват (включват): Внедряването на логистична концепция, проектирането и оптимизирането на логистичната система, администриране (управление) на логистичната система
 5. С конфигурирането на логистичната мрежа се решават и въпросите за: Местото на разполагане на логистичните звена и инфраструктурните елементи
 6. Решенията за местата на разполагане на звената на логистичната мрежа се определят основно от: Начина на изпълнение на работите в звената, техните размери, използваната технология, разполагаеми ресурси
 7. Декомпозирането на логистичната система на подсистеми, звена и елементи дефинира нейната: Функционална структура
 8. Значими направления със съответните фактори, на външната среда за стратегически логистичен анализ са: Профилът на пазарите на източниците и потребителите, профилът на конкуренцията, профилът на дистрибуторските канали
 9. За изготвянето на ефективни прогнози трябва да се подбере вярна процедура на прогнозиране, която се състои от: Точно определяне на обектите, обхвата и параметрите на прогнозиране
 10. Основно съдържание на логистичното планиране е: Вземане на решения за логистичните цели и за действията за тяхното достигане
 11. В макрологистичните системи се управлява придвижването на материални и съпътстващите ги потоци между: Самостоятелни предприятия и организации на договорна основа
 12. Твърдението „решенията за избор на географски регион и страна за разполагане на звена се вземат на основата на бизнес стратегията, а стремежът е да се осигури близост до доставчиците, заявителите и/или потребителите, както и осигуряване на ниски операционни разходи“ е: Напълно вярно
 13. Отправна точка за определяне на възможните конфигурации на логистичната мрежа е: Базата на която фирмата ще се конкурира на избраните пазари
 14. В зависимост от участието (неучастието) на посредници в логистичния процес се разграничават следните видове логистични системи: С преки връзки, ешелонирани, гъвкави
 15. В съдържателен аспект логистичният мениджмънт се дефинира като: Система от вземани стратегически, тактически и оперативни решения и въздействия върху структурните звена, изграждащи логистичната мрежа на фирмата
 16. Третата страна в логистиката е : Външна за фирмата организация, която поема по принципа на аутсорсинг, предоставя и изпълнява всички или само определени логистични дейности (транспортиране, складиране, митническа обработка на документи и др.)
 17. Терминът „разход“ в логистиката означава: Направената или нормативно определената сума, която се изразходва и/или се обвързва с определена услуга/резултат от логистична дейност
 18. По-важните най-често възникващите и развиващи се конфликти в логистичната система са:Равнището на складовите запаси, размера на закупуваната партида, опаковането и товароносителя, продължителността на цикъла на доставка, асортимента на товарните единици, минималната величина на реализация на стоката, набора на предоставяни услуги и качеството на обслужване.
 19. Мониторингът и контролингът в логистиката са: Установяване на номенклатурата на обобщаващите (ключови) показатели за разработване и изпълнение на логистичния план.
 20. Обобщеното логистично планиране е: Разработване на обобщени планове, на основни графици по видове дейности и на краткосрочни графици.
 21. Основни варианти на стратегия за поведение на участващи в междуфункционални конфликти субекти са: Конкуренция, избягване, приспособяване, компромис, сътрудничество
 22. С решаването на основната логистична задача се оптимизира: Разположението на логистичната мрежа и на звената на логистичната система, тяхната специализация и капацитети и се минимизират общите разходи
 23. За да се дефинира логистичната система трябва: Да се очертаят нейните граници, да се характеризира нейната конфигурация и да се оцени нейната сложност
 24. Върху величината на общите логистични разходи оказват влияние следните основни външни фактори: Стойност на логистичните услуги, лихвени проценти по кредити, данъчно облагане, екологични такси ……….
 25. В съдържателен аспект управлението на логистичната система на фирмата се дефинира като: Съвкупност от прагматично ориентирани тактически и оперативни решения, мерки и действия за практическа реализация на управленският цикъл на логистичния мениджмънт
 26. Според изискванията на официалното счетоводство логистичните разходи се класифицират по признаците: По функционално направление, по икономически елементи и по статии на калкулацията
 27. Конфигурирането на логистичната мрежа и създаването на адекватна структура за администрирането и, т.е. проектирането на логистична система: Отразява установената организационна структура на управление на фирмата и се основава на наличието на специалисти по логистика и логистичен мениджмънт
 28. Задачите на управлението на логистичната система са свързани със: Организиране и координиране на логистичните дейности на всички звена в логистичната система и решаване на тактически и оперативни проблеми
 29. Основната логистична задача е задача за: Едновременно определяне на броя и разположението на производителите, на доставчиците, на дистрибуционните центрове, на складовете, на търговците на едро, на местата за снабдяване на клиентите
 30. Декомпозирането на логистичната система на логистична мрежа, канали и вериги дефинира нейната: Мрежова структура
 31. Логистичната стратегия се дефинира като:Система от дългосрочни решения и действия, определящи насоката на развитие на логистиката и логистичните конкурентни предимства на фирмата в съответствие с нейните корпоративните цели и особености
 32. Главните обекти на стратегическото логистично планиране са: Развитието и повишаването на ефективността на логистичните дейности и развитието на физическата инфраструктура
 33. Твърдението „основните характеристики на организационната структура на управление на логистичната система са големина, брой вертикални звена, хоризонтални връзки, степен на централизация / децентрализация, фирмена култура, основни процеси и стратегии, възможност за препроектиране“: Напълно вярно
 34. Основните характеристики на логистичната външна среда се определят от: От броя на влияещите външни фактори и периодичността и скоростта на тяхното изменение
 35. Значими направления, със съответните фактори, на вътрешната среда за стратегическия логистичен анализ са: Профилът на стоково-материалните ценности, на съществуващата логистична система, на дистрибуторските канали.
 36. Обектно декомпозиране II на логистичната система е разграничение на: Логистична мрежа, логистични канали и логистични вериги
 37. Основното ядро при изграждането на организационната структура на управление: Функционалната структура на логистичната система
 38. Решаващо влияние при проектирането на логистичната система оказват: Целите свързани с обхвата на пазара, с характеристиките на продукцията, с обслужването на потребителите с рентабилността
 39. Приносът на логистичните стратегии за осигуряване на конкурентна мощ на фирмата основно се определя от: основно от положението и характеристиките на входовете, изходите и капацитета на фирмата. Едновременно с това те очертават и адекватните действия за поддържане (подобряване) на способността за гъвкаво реагиране на изменящите се пазарни потребности и на рентабилността. Капацитетът на фирмата, а следователно и капацитетът на логистичната система и съставните й
 40. Обектно декомпозиране на логистичната система е: Разграничаване конкретни структурни елементи в системата
 41. Основни базови логистични стратегии са: Разходно лидерство и съществено отличие от конкурентите
 42. Обектното декомпозиране I на логистичната система е разграничение на: Логистични подсистеми, логистични звена и логистични елементи
 43. Логистичната координация е стратегическа и оперативна дейност, реализирана от: Управленският персонал на основата на разпределението и закрепването на пълномощията и отговорностите за вземане на решения по координирането и логистичното планиране
 44. Основният смисъл на логистичното планиране е да се осигури: Повишаване на производителността и ефективността, разкриване на рисковете и тяхното намаляване, повишаване на гъвкавостта и приспособимостта към измененията на външната среда
 45. Върху величината на общите логистични разходи оказват влияние следните основни вътрешни фактори: Мащаба на дейността и тенденциите на изменение на логистичните разходи, структурата на асортимента и на използваните материали, производствената структура, организацията на придвижване на материалите, обема на запасите, финансовата ситуация
 46. Обобщено в състава на общите логистични разходи се разграничават: Разходи за управление на снабдителната верига, за управление материалният поток, за управление….
 47. Твърдението „координацията като процес на съгласуване на логистичните планове от един ранг, включва обработка на материалните потоци и на стандарти за изпълнение на логистичните процедури и операции“: Не включва „разработване на стандарти“
 48. Логистичната прогноза е предсказание за: Стойностния обем (количество натурални единици) от даден продукт, който ще бъдат произведен, експедиран или продаден
 49. Твърдението „ключови области на стратегическото логистично планиране са обслужване на потребителите, стратегията за формиране на логистичната мрежа, проектирането на веригата на доставки и на складовите мощности, управлението на материалните потоци и транспортирането, информационните технологии, управлението на организацията и промените“ е: Напълно вярно
 50. Основните базови логистични стратегии са: Подобряване на качеството на логистичното обслужване и минимизиране на общите логистични разходи
 51. Логистичната верига е: Линейно подредена съвкупност от взаимно обвързани логистични звена за придвижване на материалните потоци във функционалните области на логистиката
 52. Логистична стратегия се дефинира като: Система от дългосрочни решения и действия, определящи насоката на развитие на логистиката и логистичните конкурентни предимства на фирмата в съответствие с нейните корпоративните цели и особености
 53. Обичам те – ти си звезда!